OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podnikatel/ Dodavatel:  Mališová Marie - AME , Praha, IČO: 45499675, zapsán v živnostenském rejstříku pod č.j. MCP8 122860/2015, pro zprostředkování obchodu a služeb ve velkoobchodě a maloobchodě, včetně nabídky a prodeje na portálu www.ame915.cz. Bez registrace k DPH.

 

Čl. 1.  Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem, provozovatelem e-shopu, dále jen Dodavatelem zboží a druhým účastníkem smluvního vztahu, spotřebitelem, dále jen Kupujícím.  Práva, povinnosti, pohledávky a závazky vznikají v souvislosti s nákupem zboží prostřednictvím e-shopu na portálu, dále jen „portál“ www.ame915.cz.

1.2. Právní a smluvní vztahy mezi Dodavatelem a Kupujícím, výslovně neupravené těmito Podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

1.3.  Dodavatel si vyhrazuje právo znění podmínek měnit či doplňovat bez předchozího upozornění.

 

Čl. 2.  Vysvětlení základních pojmů

2.1. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně Spotřebitel a na druhé straně Dodavatel. Dodavatelem zboží je podnikatel: Mališová Marie se sídlem v Praze, IČO: 45499675. Zákazníkem internetového obchodu je spotřebitel - Kupující. Kupující je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

2.2. Zbožím se pro účely nákupu rozumí zboží v rozsahu aktuální nabídky internetového obchodu na portálu, dále jen „zboží“. Zásilkou se rozumí řádně zabalené a předané zboží Dodavatelem k doručení Kupujícímu, buď přepravci nebo smluvnímu subjektu, podle pokynů v Objednávce (na uvedenou adresu nebo k osobnímu vyzvednutí).

2.3. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je nabídka zboží umístěná na portále. Objednávkou zboží se rozumí řádné odeslání vyplněného formuláře podle uvedených pravidel Kupujícím z portálu Dodavateli, dále jen Objednávka. Pokyny k úhradě a potvrzení Objednávky zasílá Dodavatel Kupujícímu na jeho e-mail. Úhradou zboží se rozumí uhrazení souhrnné částky za zboží v den připsání částky na účet Dodavatele. Úhradou poplatků za doručení a zabalení se rozumí uhrazení souhrnně vyčíslené částky, podle pokynů Dodavatele a sazebníku přepravce, na jeho účet.  Vyřízenou Objednávkou se rozumí přijetí souhrnné platby na účet Dodavatele (za zboží, přepravu a balné) a současně předání zabaleného zboží k doručení buď přepravci, nebo smluvnímu subjektu, podle pokynů v Objednávce.

2.4. Kupní smlouva je právní akt mezi Dodavatelem a Kupujícím. Vzniká automaticky na základě vyřízené Objednávky, a to dnem předání zboží k doručení buď přepravci, nebo smluvnímu subjektu k osobnímu vyzvednutí. Zrušení smlouvy či změny lze provést jen po vzájemné dohodě s respektováním zde uvedených obchodních pravidel, či ze zákonných důvodů.

 

Čl.3.  Nákup zboží, ceny a poplatky

3.1. Pro nákup zboží platí tato pravidla a pokyny:

a) Kupující si z nabídky v e-shopu vybere konkrétní zboží a seznámí se s Obchodními podmínkami.

b) Následně klikne na Objednávku a vyplní formulář, ve kterém uvede povinné údaje: název zboží/ počet kusů, jméno a příjmení, doručovací adresu, kontaktní e-mail a určí způsob doručení ve zprávě. Pokud ve zprávě neuvede poznámku o osobním vyzvednutí, bude zboží distribuováno na doručovací adresu přepravcem, ČP a.s., což Kupující akceptuje.

c) Řádně vyplněný formulář Objednávky odešle Kupující z webu Dodavateli k vyřízení.

d) Odesláním formuláře je splněna podmínka Objednávky, včetně odsouhlasení Obchodních podmínek a reklamačního řádu.

e) Kupující je povinen před odesláním Objednávky své údaje zkontrolovat. Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku chyb či uvedených nesprávných údajů.

f) Dodavatel potvrzuje přijetí Objednávky Kupujícímu e-mailem ještě v uvedený den, nejpozději však do 3 dnů, a současně zasílá platební pokyny k úhradě v souhrnné výši (za zboží, poštovné a balné) spolu s přiděleným variabilním symbolem (číslem objednávky).

g) Kupující akceptuje platební pravidlo s úhradou souhrnné ceny (za zboží, poštovné, balné) předem na účet Dodavatele. Zaslání zboží na dobírku není možné, tuto službu Dodavatel neposkytuje a Kupující podmínku akceptuje.

h) Po obdržení platebních pokynů uhradí Kupující souhrnnou částku na účet Dodavatele nejpozději do 7. kalendářních dnů od potvrzené Objednávky s pokyny. Pokud nebude platba realizována, bude Objednávka stornována.

ch) Dodavatel po připsání částky na účet neprodleně Objednávku vyřídí a řádně zabalené zboží předá k doručení buď přepravci, České poště, a.s., nebo smluvnímu subjektu k vyzvednutí, vše podle Objednávky. Dodavatel je povinen předat zboží k distribuci ihned, nejpozději však do 3 dnů od připsání celkové částky.

i) Dodavatel Kupujícímu vystaví elektronickou fakturu, kterou mu zašle na kontaktní e-mail, a současně ho informuje o termínu předání Zásilky do distribuce. Kupující respektuje formu elektronické faktury jako daňového dokladu. Papírová faktura bude zaslána jen v případě písemného požadavku (jde o ekologické opatření za účelem snížení spotřeby papíru).

j) Předáním zboží do distribuce se považuje nákup formou Objednávky za vyřízení závazku Dodavatele vůči Kupujícímu.

k) Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit Objednávku nebo její část před vyřízením v těchto případech: zboží již bylo vyprodáno a není na skladě, nebo se výrazně změnila cena.

l) K řádnému vyřízení Objednávky nedojde, nebyla-li ze strany Kupujícího zaplacena celková cena (za zboží, poštovné a balné). V případě obdržené částečné úhrady vrátí Dodavatel částku zpět na účet, pokud se s Kupujícím nedohodne na doplatku, a to neprodleně od zjištění stavu Objednávky, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů.

m) Kupující může v e-shopu provést i nezávaznou rezervaci, ale pouze u označeného zboží k rezervaci, v úmyslu jeho pozdějšího zakoupení (dosud nevydané publikace). Rezervaci provede kliknutím na tlačítko „Rezervace“ a vyplní formulář, do něhož uvede: kontaktní e-mail a do zprávy slovo Rezervace + ve zkratce název zboží (knihy)/ počet kusů. Vyplněný formulář odešle z portálu Dodavateli. Dodavatel rezervaci eviduje a před zahájením prodeje informuje Kupujícího e-mailem o podrobnostech k nákupu zboží. Jde o bezplatnou službu Dodavatele, bez povinností a závazků pro Kupujícího hradit předem zálohu či zboží zakoupit.

n) Dodací a platební podmínky jsou uvedené v čl.4. a čl. 5.

 

Čl.4.  Platební podmínky

4.1. Ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách bez ostatních služeb (poštovného a balného). Platby při internetovém nákupu je možné provádět bezhotovostně z účtu Kupujícího příkazem k úhradě, a to jak v rámci ČR, tak i ze zahraničí, ale jen v měně CZK. Platba v hotovosti je možná jen u nákupu zboží v rámci prodejních akcí.

4.2. Kupující akceptuje podmínku úhrady souhrnné ceny (za zboží, poštovné a balné) předem na účet Dodavatele. Zaslání zboží na dobírku není možné, tuto službu Dodavatel neposkytuje a Kupující toto pravidlo akceptuje.

4.3. Dodavatel po obdržení Objednávky zašle Kupujícímu e-mailem ještě v uvedený den, nejpozději však do 3 dnů, platební pokyny k úhradě spolu s přiděleným variabilním symbolem (evidenčním číslem objednávky).

4.4. Kupující Objednávku uhradí nejpozději do 7. kalendářních dnů od odeslání platebního pokynu. Při platbě je povinen uvést variabilní symbol, podle kterého Dodavatel platbu spáruje s Objednávkou. Pokud lhůta nebude dodržena, bude objednávka stornována.

4.5. Dodavatel je plně odpovědný za kladné a řádné vyřízení Kupní smlouvy. V případě uhrazení souhrnné částky ručí za předání zboží do distribuce podle Objednávky (buď přepravci-ČP a.s., nebo smluvnímu subjektu k vyzvednutí).

4.6. V případě pouze částečné úhrady z celkové ceny Kupujícím na účet Dodavatele k vyřízení Objednávky nedojde, pokud nedojde po dohodě k úhradě doplatku. Objednávka bude stornována a uhrazená částka bude vrácena Kupujícímu na jeho účet, neprodleně po zjištění stavu Objednávky, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od zjištění.

4.7. Platby v jiné měně než CZK jsou možné jen při předchozím odsouhlasení Dodavatelem. Při přepočtu ceny z CZK do jiné měny platí vždy aktuální kurz ČNB.

4.8. V případě chybného vyúčtování Objednávky, má Kupující právo na reklamaci platby. Reklamaci musí písemně oznámit Dodavateli e-mailem ve lhůtě 30 dnů od okamžiku chybného vyúčtování platby.

4.9.  Dodavatel je povinen při úhradě celkové ceny vystavit Kupujícímu daňový doklad obsahující rozpis položek (druh zboží, počet ks, cena včetně poštovného a balného). Při internetovém nákupu zasílá Dodavatel elektronickou fakturu e-mailem Kupujícímu. Papírová faktura se zasílá jen v případě předchozího písemného požadavku (jde o ekologické opatření za účelem snížení spotřeby papíru).

4.10.  Služba za osobní vyzvednutí zásilky u smluvního subjektu je bezplatná.

 

Čl.5.  Dodací a přepravní podmínky

5.1. V případě doručení zásilky na uvedenou adresu Kupujícím v Objednávce zajišťuje Dodavatel distribuci zboží prostřednictvím služeb České pošty a.s. Cena za poskytnuté služby se řídí podle typu zásilky platným ceníkem ČP a není součástí ceny zboží. Bude fakturována Kupujícímu k úhradě.

5.2. Distribuci zboží zajišťuje Dodavatel až po úhradě souhrnné částky na účet (za zboží, poštovné, balné). Zaslání zboží na dobírku není možné, Dodavatel tuto službu neposkytuje a Kupující podmínku akceptuje.

5.3. Dodavatel neodpovídá za prodlení s dodáním zásilky s objednaným zbožím zákazníkovi. Za doručení zásilky odpovídá vybraný přepravce, tedy Česká pošta, a.s., která ručí podle typu zásilky za obsah, ztrátu i dodání. Za doručení zásilky smluvnímu subjektu k osobnímu vyzvednutí v dobrém stavu ručí Dodavatel. Za předání či ztrátu obdržené zásilky k osobnímu vyzvednutí ručí smluvní subjekt- Antikvariát Anděl, Praha 5, Stroupežnického 290/32, IČ: 87840375,  (budova synagogy - vchod z loubí, naproti OC)

5.4. Při zvoleném osobním odběru je Kupující povinen při vyzvednutí zásilky uvést smluvnímu subjektu přidělený variabilní symbol=číslo Objednávky, zaslaný e-mailem Dodavatelem s platebními pokyny, a dále prokázat totožnost.  Převzetí zásilky potvrzuje Kupující, nebo jím určená osoba**, podpisem do předloženého formuláře. Bez uvedení variabilního symbolu =evidenčního čísla Objednávky zásilku smluvní subjekt nevydá. Jde o opatření proto odcizení či záměně zásilky předané omylem jiné osobě.

5.5. Při vyzvednutí zásilky jinou osobou** než Kupujícím, tedy třetí osobou, odpovídá za odcizení, ztrátu i poškození v plné výši po převzetí Kupující, a to bez možnosti vymáhání způsobené škody po Dodavateli či po smluvním subjektu. Variabilní symbol opravňující k vyzvednutí zboží obdrží totiž pouze Kupující od Dodavatele e-mailem. Komu, kdy, za jakých okolností a z jakého důvodu Kupující sdělí variabilní symbol jiné osobě je zcela na jeho zodpovědnosti.

5.6. Osobní vyzvednutí zásilky je bezplatnou službou poskytovatele-smluvního subjektu. Kupující je povinen vyzvednout zásilku ve lhůtě maximálně do 10 pracovních dnů od oznámeného termínu distribuce Dodavatelem. Po uvedené lhůtě bude nevyzvednutá zásilka vrácena Dodavateli k vyřízení.

5.7. Kupující souhlasí a respektuje vybraného přepravce, Českou poštu, a.s., která Dodavateli poskytuje službu s distribucí zásilek jak na území ČR, tak i do zahraničí.

5.8. Kupující souhlasí a respektuje ceny za použitý obalový materiál pořízený u ČP a.s., podle jejího platného ceníku. Náklady spojené s balením a expedicí Dodavatel Kupujícímu neúčtuje.

5.9. Zboží zůstává do úplného zaplacení včetně přepravních služeb majetkem Dodavatele. Při převzetí zboží přechází majetek na Kupujícího, včetně nebezpečí případného poškození, ztráty či odcizení.

5.10. V případě, že způsob dopravy byl smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.11. Kupující je povinen zkontrolovat při převzetí stav zásilky, neporušenost obalů a závad. V případě porušeného obalu je na odpovědnosti Kupujícího zda závadu přepravci oznámí a vyplní reklamační protokol, nebo stav neoznámí, protože v případě pozdějšího uplatnění reklamace nebude Dodavatel její vyřízení akceptovat (nelze prokázat pozdější úmyslné či neúmyslné poškození).

5.12. Kupující se zavazuje převzít distribuovanou zásilku jak od poštovního přepravce, tak od smluvního subjektu při osobním vyzvednutí, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení termínu distribuce Dodavatelem. V případě porušení této smluvní povinnosti a vrácení nevyzvednuté zásilky Dodavateli souhlasí Kupující s jednorázovým poplatkem ve výši 110,-Kč (dle §1817 OZ) v případě poštovní přepravy, a ve výši 50 Kč při osobním vyzvednutí. Poplatek představuje paušální náhradu všech nákladů vynaložených Dodavatelem v souvislosti s vyřízením expedice, zabalením a odesláním zásilky. O příslušný poplatek bude ponížena zpětná úhrada z celkově fakturované částky již zaplaceného, ale nevyzvednutého zboží. Zůstatek částky po odpočtu poplatku bude Kupujícímu uhrazen na účet neprodleně po přijetí nevyzvednuté zásilky, nejpozději však do 10. dnů od přijetí. Kupující s výší poplatku i způsobem vyrovnání pohledávky souhlasí.

5.13. Jako obalový materiál budou převážně použité bublinkové obálky v cenách dodavatele, ČP a.s. , ale Dodavatel může podle hmotnosti zásilky zvolit i obalové kartony. Dodavatel upřednostňuje zasílání zboží formou doporučeného psaní, ale podle hmotnosti může zvolit i jinou variantu, např. doporučený balík. Při překročení hmotnosti zásilky 2kg, bude zboží distribuováno vždy jako doporučený balík nebo jako 2 a více zásilek (pozn. max hmotnost doporučeného psaní jsou 2 kg). Ceny se řídí platným ceníkem distributora, ČP a.s.  Orientační výše nákladů poštovného a balného je uvedená v tabulce (cca 1 kniha=350g, 3 knihy 990g)

 

typ zásilky                    Poštovné (záruka pro ztrátu či poškození je do výše 680Kč)

doporučené psaní        poštovné    sleva na zákaz. kartu       bublinková obálka     Poštovné a balné Celkem

  • A 1 kniha do 500g       48 Kč            8 Kč                                    7 Kč                                  47,- Kč
  • B 2-3 knihy do 1kg     54 Kč            8 Kč                                     8 Kč                                 54,- Kč

 

 Čl.6.  Rozpor s kupní smlouvou

6.1. V případě, že zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s vyřízenou Objednávkou (např. byla doručena jiná kniha), má Kupující právo na nápravu škody, tedy aby Dodavatel na vlastní náklady uvedl vše do stavu podle Objednávky, a to výměnou za správné zboží. Není-li tento postup možný (zboží již není na skladě), může Kupující požadovat slevu z ceny zboží nebo přijaté zboží na náklady Dodavatele vrátit a od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou-vyřízenou Objednávkou věděl nebo rozpor sám způsobil.

 

Čl.7.  Práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Zakoupením zboží se Kupující zavazuje respektovat a dodržovat zásadu pouze osobního užívání bez převádění publikace do jiné podoby, například elektronické, zvukové či veřejně prezentované, a to jak textu i vizuální podoby, neboť není oprávněn užívat zboží komerčním způsobem, ale jen pro osobní potřebu v souladu s respektováním autorských práv.

7.2.  Spotřebiteli-kupujícímu nebude reklamace uznána, pokud reklamovaná vada byla způsobena špatným zacházením či úmyslným poškozením.

7.3. Dodavatel odpovídá za kvalitu dodaného zboží bez výrobních a jiných vad.

7.4.  Pokud při převzetí Kupující zjistí poškození zboží či obalu, je povinen na stav upozornit doručovatele, pracovníka ČP, se kterým sepíše o stavu zásilky protokol. Dodavatel neodpovídá za takto poškozenou zásilku, pouze je oprávněn s přepravcem reklamaci vyřídit a po vyřízení reklamace dodat Kupujícímu zboží nové, nepoškozené, podle původní Objednávky bez navýšení ceny.

7.5. Neuplatní-li Kupující při převzetí poškozené zásilky své právo u doručitele bez sepsání protokolu, nemůže později nárokovat výměnu zboží či finanční kompenzaci u doručitele i Dodavatele.

7.6. Pokud byla Objednávka řádně zaslána a vyřízena na dálku, tedy prostřednictvím internetového prodeje, má kupující právo odstoupit od smlouvy podle Občanského zákoníku ve lhůtě do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě uplatňuje nárok u Dodavatele písemně, nebo z portálu či e-mailem, a uvede číslo objednávky, datum nákupu, případně distribuce a číslo účtu pro vyrovnání vzájemných závazků. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

7.7. Zakoupené zboží musí být vráceno Dodavateli nepoškozené, neporušené, bez zjevného použití zboží spotřebitelem a v zákonné lhůtě.

7.8. Nevrátí-li zboží Spotřebitel-kupující řádně Dodavateli podle bodu 7.7. nemůže vymáhat a nárokovat vrácení zaplacené ceny po Dodavateli.

7.9. Kupující nese přímé náklady s vrácením zboží, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.

7.10. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.11. Vzhledem k charakteru zboží a jeho obsahu je Dodavatel tímto oprávněn za každý den lhůty odstoupení nárokovat za užívání obsahu zboží vůči Kupujícímu pohledávku ve výši 4% z celkové ceny zboží. Výše pohledávky bude započtena proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.12. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a též od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, jakož i o dodávce novin, periodik nebo časopisů. Dále v případě zboží podléhající rychlé zkáze, opotřebení či zastarání.

7.13. Pokud Kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu Dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Dodavatel obdržel oznámení Kupujícího o odstoupení a současně obdržel vrácené zboží, platby ponížené o pohledávky vyčíslené škody, dále za užívání obsahu zboží ve lhůtě při odstoupení a za zvolený nestandardní způsob distribuce, který Kupující v Objednávce upřednostnil, na určený účet Kupujícího.

 

Čl.8.  Reklamace zboží

8.1. Pokud Kupující obdržel zboží, které i přes kontrolu má výrobní vadu, kontaktuje Dodavatele e-mailem, přes formulář z portálu, nebo písemně na fakturační adresu a uvede název zboží, číslo objednávky a popis zjištěných vad.

8.2. Kupující doručí zboží poštou na fakturační adresu na své náklady, pokud se s Dodavatelem nedomluví na jiném způsobu vyřešení reklamace. Pokud zboží bude zasláno Dodavateli bez předchozího oznámení, přiloží Kupující číslo objednávky nebo fakturu a popis zjištěných vad.

8.3. Reklamace bude vyřízena v co nejkratším termínu, nejdéle do 30 dnů ode dne obdržení vráceného zboží a uplatnění reklamace u Dodavatele, včetně výměny zboží či vrácení uhrazené ceny zboží. Za datum uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

 

Čl.9.  Ochrana osobních údajů

9.1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

9.2. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Dodavatele po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

9.3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze.

9.4. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Dodavatel zaručuje plnou diskrétnost dat, včetně použití dat jen v souvislosti s nákupem bez dalšího předání dat jiným subjektům či dalším osobám. Výjimku představují externí dopravci a smluvní subjekty, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu za účelem doručení či osobního převzetí zboží.

9.5. Jednotlivé faktury a objednávky jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány v elektronické podobě a jsou přístupné pouze Dodavateli.

 

 Čl.10.  Závěrečná ustanovení

10.1. Právní vztahy mezi Dodavatelem a Kupujícím se řídí platnými právními předpisy České republiky s vyloučením kolizních ustanovení.

10.2. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetovém portálu Dodavatele v den odeslání Objednávky.

10.3. Zákazník odesláním své Objednávky potvrzuje, že se řádně seznámil se všemi podmínkami nákupního řádu s dostatečným předstihem před odesláním, že obsahu rozumí, podmínky akceptuje a s pravidly v uvedené podobě souhlasí. Zákazník dále odesláním potvrzuje, že z jeho strany jde o pravý úmysl a zájem kupní smlouvu podle Obchodních podmínek s Dodavatelem uzavřít.

10.4. Vyřízená Objednávka, viz bod 2.3 a 2.4 je akceptována jako uzavřená smlouva mezi Kupujícím a Dodavatelem. Podle zákona je elektronicky archivována nejméně pět let a její stav je přístupný kupujícímu.

10.5.  Tyto Obchodní podmínky platí a jsou účinné od 5.6.2016. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na portále Dodavatele.

 

* Poslední aktualizace u poštovného byla provedená 21.6.2016.

*Aktualizace podmínek 1.1.2017.

 

 

 

 

ikonka GTPR, S-rank a Jyxorank